Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

SERVICE OVERVIEW

ISO/ICM 9000: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) λειτουργίας και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών. ISO/ICM 27000: Οικογένεια Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων (ISMS) και Διασφάλισης Λειτουργίας (BQS).